fbpx

22. august 2022

Frivillige skal understøtte trivsel for de ældste elever i folkeskolen

Mistrivsel er udbredt blandet elever i udskolingen, og især udsatte unge har ikke lige muligheder for at klare sig godt i folkeskolen. Skolens Venner vil med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond videreudvikle og udbrede frivillige skolevenner i folkeskolens udskoling med særligt fokus på udsatte elever og elever i mistrivsel. Indsatsen skal bidrage til at flere unge får gode forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.
Med en bevilling på 5,4 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til Skolens Venner får elever i udskolingen på 75 skoler over de næste fire år glæde af en frivillig skoleven i deres klasse. En skoleven er en frivillig, der kommer 2-4 timer om ugen i den samme klasse og støtter eleverne i de aktiviteter, der igangsættes af læreren. Med en ekstra voksen i klassen er der hurtigere adgang til at få hjælp med opgaverne, og den frivillige har god tid og mulighed for at lægge ører til det, de unge er optagede af.

Folkeskolen er en af hjørnestenene i samfundet, men desværre lykkes det ikke for alle elever at blive klar til livet efter skolen. Hvert år er der mellem 8-10 procent af hver årgang, der ikke gennemfører 9. klasses afgangseksamen. I udskolingen fylder problemer som ensomhed, lavt selvværd, karakterpres, fremtidsudsigter og stress i hverdagen hos et stigende antal unge.

– Samtidig har corona-pandemien øget presset på de sociale fællesskaber og relationer, som alle undersøgelser – og de unge selv – peger på som afgørende for trivsel og læring, så der er brug for at støtte eleverne i skolen i både fællesskaber, læring og trivsel, siger Trine Ladegaard, sekretariatsleder i Skolens Venner.

Det er først og fremmest lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe den klasse-rumsledelse og de relationer, der skaber de bedste rammer for skolens elever. Skolevenner er en måde at styrke fællesskaberne og den enkelte unges personlige, sociale og faglige udvikling på. Skolevenner fungerer som ekstra hænder og kendte voksne i klassen, samtidig med at de indgår i en anden rolle og relation til eleverne end de fagprofessionelle og supplerer og understøtter de lærerstyrede aktiviteter.

– En skoleven tilbyder en anden og ikke autoritativ rolle, der indbyder til tillid. Skolevennen skal ikke give karakterer eller forholde sig til elevens uddannelsesparathed, og tilbyder derfor en relation, der handler om anerkendelse på elevens egne præmisser, tilføjer Trine Ladegaard.

De sidste år har der generelt været stigende fokus på og interesse for samarbejde med civilsamfundet, når det kommer til at løse svære sociale problemstillinger ud fra en erkendelse af, at de offentlige tilbud ikke gør det alene. Der er i Danmark ikke udbredt tradition for og erfaring med at inddrage frivillige som en integreret del af skolernes praksis og hverdag. Af samme grund har de fleste skoler begrænset viden om og forståelse for, hvad det kræver at involvere frivillige i skolens praksis. Det er den viden og de kompetencer, Skolens Venner tilbyder skolen, og det er med til at øge sandsynligheden for, at en skole rent faktisk lykkedes med at tilføre og integrere lokalsamfundets ressourcer i skolens virke.

Derfor skal bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond ikke kun understøtte, at flere unge i udskolingen trives, men også skabe viden om, hvilken forskel frivillige i klassen kan gøre for de ældre elevers trivsel og læring, og derigennem bidrage til udbredelse af frivillighed som ressource i folkeskolen.
skoleven og elev
STØT
crossmenu